c S
U središtu
Provjera znanja za državnoodvjetničku dužnost 22.02.2011 U pretposljednjim izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu kao novina je propisano da su kandidati koji se prvi puta imenuju za zamjenika državnog odvjetnika dužni pristupiti pisanoj i usmenoj provjeri znanja pred Državnoodvjetničkim vijećem na temelju čega je donesen Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je stupio na snagu 21. listopada 2010., dodan je novi članak 157.a prema kojem Državnoodvjetničko vijeće u postupku prvog imenovanja na mjesto zamjenika državnog odvjetnika provodi postupak provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika državnog odvjetnika.

Prema Pravilniku, provjeru znanja provodi Povjerenstvo od pet članova Državnoodvjetničkog vijeća koje rješenjem imenuje Državnoodvjetničko vijeće (članak 3.). Provjera znanja sastoji se od pisanja jedne radnje koja predstavlja donošenje i izradu državnoodvjetničke odluke utemeljene na konkretnom spisu predmeta, po izboru Državnoodvjetničkog vijeća, ovisno o državnom odvjetništvu za koje su se kandidati javili na oglas za državnoodvjetničkog dužnosnika. Kandidat na raspolaganju ima cijeli spis osim državnoodvjetničke odluke, a zbog zaštite privatnosti, poslovne ili službene tajne, iz spisa se mogu ukloniti podaci o strankama u postupku.

Za vrijeme pisanja radnje kandidati se mogu koristiti zakonskim tekstovima s komentarom koje su sami donijeli na provjeru znanja. Pisanje radnje može trajati najviše osam sati, a ako kandidat u tom vremenu ne dovrši radnju predaje je nedovršenu, a ova činjenica upisuje se u zapisnik o tijeku provjere znanja (članak 6.).

Iz svake pojedine pisane radnje kandidat može ostvariti ukupno najviše 100 bodova, pri čemu su mjerila kod ocjenjivanja:

- formalna potpunost i sadržaj odluke (ukupno 20 bodova),

- analiza činjeničnog stanja (ukupno 20 bodova),

- analiza pravne situacije (ukupno 20 bodova),

- odluka uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja (ukupno 20 bodova),

- jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje (ukupno 20 bodova).

Nakon pisane radnje slijedi razgovor s kandidatima na koji se pozva najmanje dvostruki broj kandidata od broja osoba koje se imaju imenovati sukladno oglasu, ako se takav broj kandidata javio na oglas, a u protivnom pozvat će se svi prijavljeni kandidati.

Na usmenom razgovoru ocjenjuju se motiviranost za rad u državnom odvjetništvu, dosadašnji rad i aktivnosti, sposobnost za komunikaciju s drugim osobama, sposobnost rješavanja sukoba i donošenje odluka, motiviranost za prikupljanje podataka i dokaza potrebnih za donošenje odluke te osjećaj za pravdu i odgovorno obnašanje državnoodvjetničke dužnosti. Na razgovoru se može ostvariti najviše 50 bodova.

Nakon provjere znanja i provedenog razgovora, Državnoodvjetničko vijeće sastavlja listu prvenstva kandidata i donosi odluku o imenovanju.

Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost stupio je na snagu 19. veljače 2011.

U istom broju Narodnih novina (19/2011) objavljen je i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi koji je Državnoodvjetničko vijeće donijelo na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. Tim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.

Pripremila: Ljiljana Drakulić, dipl. iur.