Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

3.5.2011

Zaštita ulagača u investicijskim društvima

Pravni okvir sustava zaštite ulagača u investicijskim društvima utemeljen je Zakonom o tržištu kapitala. Njime je u hrvatsko zakonodavstvo i praksu uveden sustav zaštite ulagatelja po uzoru na europsko zakonodavstvo koji se provodi putem Fonda za zaštitu ulagatelja.

Fond za zaštitu ulagatelja poseban je subjekt uveden na hrvatsko tržište kapitala na temelju odredaba Zakona o tržištu kapitala (članci 222. do 246.). Fond je osnovan 18. lipnja 2009. i njime upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD), koje je od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), dobilo odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda, na neodređeno vrijeme.

HANFA je 23. srpnja 2009. odobrila Pravila Fonda (Izmjene i dopune), kojima je podrobnije opisano formiranje i način rada Fonda, uplate doprinosa, upravljanje sredstvima Fonda te postupanje po nastanku osiguranog slučaja. Svrha Fonda je zaštita tražbina ulagatelja koji su klijenti članova Fonda i to tražbina koje sam član Fonda nije u mogućnosti isplatiti ili vratiti svom klijentu. Uloga Fonda mogla bi se usporediti sa sustavom osiguranja depozita u bankarstvu.

Članovi Fonda za zaštitu ulagatelja

Članovi Fonda, prema članku 223. Zakona o tržištu kapitala su:

- investicijsko društvo ovlašteno držati novčana sredstva ili financijske instrumente klijenata te kreditna institucija koja pruža investicijske usluge ili obavlja investicijske aktivnosti u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija,

- društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kada pruža investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja,

- podružnice investicijskih društava, kreditnih institucija i društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz država članica, koje ne sudjeluju u sustavu zaštite ulagatelja u državi u kojoj imaju registrirano sjedište,

- podružnice investicijskih društava iz treće države, ako sustav zaštite ulagatelja u državi sjedišta investicijskog društva ne postoji, ili je s obzirom na razinu i opseg zaštite manji nego u RH.

Prestanak članstva u Fondu

Članstvo u Fondu prestaje:

  1. kada član Fonda trajno prestane obavljati investicijske usluge i aktivnosti,
  2. kada se trajno oduzme odobrenje za rad,
  3. prestankom postojanja člana,
  4. isključenjem člana na temelju odluke Operatera /HANFE zbog razloga navedenih u Pravilima Fonda,
  5. prelaskom člana u članstvo drugog odgovarajućeg sustava za zaštitu ulagatelja, uz odobrenje HANFE.

Ako članovi ne ispune svoje obveze prema Fondu i Operateru - SKDD-u, osobito ako ne uplate utvrđeni iznos doprinosa i druge propisane iznose, ili ne ispune svoje obveze prilikom pribavljanja/povrata kreditne linije, Operater će o tome bez odgode obavijestiti HANFU, te će pisanim putem pozvati člana na ispunjenje svojih obveza. Cijeneći navedene razloge, HANFA može donijeti odluku o isključenju iz članstva.

Vrste doprinosa koje uplaćuju članovi Fonda

Jamstvena masa koja nastane uplatom doprinosa članova osigurava se na sličan način kao i kod osiguranja depozita. Visina i način plaćanja propisan je Pravilnikom o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja.

Članovi Fonda za zaštitu ulagatelja uplaćuju u Fond dvije vrste naknada. Prva inicijalna naknada u iznosu od 35.000,00 kuna uplaćuje se za svakog člana. Nakon toga se redovito, svako tromjesječje, uplaćuje naknada u obliku određenog postotnog iznosa. Način obračuna i visina redovitog doprinosa temelji se na vrsti, opsegu i složenosti investicijskih usluga i aktivnosti koje član Fonda obavlja.

Stope za izračun redovitog doprinosa koji se temelji na prihodu jesu:

- 1% za investicijske usluge i aktivnosti zaprimanja i prijenosa naloga u vezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanja naloga za račun klijenata, usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz ili bez obveze otkupa,

- 1,5% za investicijsku uslugu upravljanja portfeljem,

- 2% za pomoćne usluge administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge.

Izračun redovitog doprinosa, koji se temelji na prihodu, jednak je sumi umnožaka propisanih stopa i ostvarenih prihoda za svaku vrstu usluge. Sredstva uplaćena na ime doprinosa nisu povratna. Sredstva Fonda koriste se za isplatu zaštićenih tražbina klijenata člana Fonda koji nije u mogućnosti ispunjavati svoje obveze.

Ulagatelji čije se tražbine štite

Ulagatelj je klijent člana Fonda čija sredstva, u vezi s investicijskom uslugom koju član ima ugovorenu s klijentom, član drži, administrira ili njima upravlja za račun klijenta. Prema članku 224. Zakona, tražbine ulagatelja zaštićene su kada ih član Fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti svojim klijentima, u slučaju kad je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak ili ako Agencija utvrdi da je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima na način da ne može izvršiti novčanu obvezu i/ili vratiti financijske instrumente koje je držao za račun klijenta, administrirao ili s njima upravljao, te nije izgledno da će se te okolnosti u dogledno vrijeme bitno promijeniti.

Tražbine ulagatelja osigurane su do vrijednosti od 150.000 kuna po klijentu člana Fonda (članak 227. Zakona). U osigurani iznos uključene su kamate do dana otvaranja stečajnog postupka nad članom Fonda ili do dana objave rješenja HANFE o nastanku osiguranog slučaja.  Zakon ujedno određuje (članak 228. stavak 2.), tko se ne može smatrati klijentom, iz čega proizlazi da navedene osobe nemaju pravo na obeštećenje.

Tražbine koje Fond osigurava

Fond osigurava novčane tražbine u kunama i u valutama država članica, koje član Fonda duguje klijentu ili koje pripadaju klijentu. Nadalje, Fond osigurava tražbine koje proizlaze iz financijskih instrumenata koji pripadaju klijentu člana Fonda. Navedene instrumente član Fonda drži, administrira ili s njima upravlja za račun svog klijenta u vezi s investicijskim uslugama ugovorenima s klijentom.

Postupanje po nastanku osiguranog slučaja

Nastupanje osiguranog slučaja i postupanje Operatera Fonda po nastanku slučaja propisano je odredbama članaka 231. – 235. Zakona. Sukladno odredbi članka 231. Zakona, nadležni sud će HANFI i Operateru Fonda – klirinškom društvu, dostaviti rješenje o otvaranju stečajnog postupka člana Fonda. Na temelju rješenja suda, kao i u slučaju nemogućnosti ispunjavanja obveza člana Fonda prema klijentima, HANFA donosi rješenje o nastanku osiguranog slučaja, kojeg dostavlja Operateru i članu Fonda. Rješenje se objavljuje u Narodnim novinama i na internetskoj stranici Agencije (članak 231. stavak 3. Zakona). Po primitku rješenja Operater pokreće postupak obeštećenja klijenata člana Fonda i o tome obavještava javnost.

Postupak obeštećenja ulagača

Operater je, u roku od trideset dana od dana objave rješenja Agencije dužan, u suradnji s ovlaštenim revizorom i zastupnikom društva, utvrditi iznose koje oštećeni klijenti potražuju na dan otvaranja stečaja ili rješenja HANFE. Pri utvrđenju iznosa zaštićene tražbine pojedinog klijenta člana Fonda, Operater i ovlašteni revizor uzimaju u obzir sve zakonske i ugovorne odredbe u vezi svake pojedine tražbine, a osobito moguće protutražbine.

Operater je dužan svakom klijentu dotičnog člana Fonda uputiti obavijest s pozivom da podnese zahtjev za obeštećenje. Obavijest se bez odgode objavljuje u dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području RH, te na internetskim stranicama Operatera. Rok za podnošenje zahtjeva za obeštećenjem je pet mjeseci od dana objave rješenja HANFE u Narodnim novinama. Iznimno, kada je podnositelj zahtjeva iz razloga na koje nije mogao utjecati, bio spriječen podnijeti zahtjev za obeštećenje u navedenom roku, može naknadno podnijeti zahtjev za obeštećenje u roku od jedne godine od dana objave rješenja. U tom slučaju podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti dokaze koji potvrđuju njegovu spriječenost. Protekom roka od pet godina od dana objave rješenja, klijent gubi pravo na isplatu osiguranog iznosa.

Operater mora bez odgađanja, ili najkasnije u roku od devedeset dana, od dana utvrđenja prava na isplatu zaštićene tražbine, podmiriti odštetu klijentu člana Fonda. Iznimno, podmirit će odštetu u daljnjem roku do devedeset dana na temelju posebnog rješenja Agencije. Danom isplate osiguranog iznosa, tražbina klijenta prema članu Fonda umanjuje se za isplaćeni iznos. Pravo na isplatu osiguranog iznosa (članak 234. stavak 3. Zakona), nije prenosivo, ali može se naslijediti.

Mr. sc. Kate Bagović


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite