Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

13.9.2018

Novi Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je novi Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom koji je stupio na snagu 30. kolovoza 2018.

Odredbama novog Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18) propisuje se udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca, dokazi o ispunjenju obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, naknada u slučaju neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te iznos novčanih nagrada za poslodavce koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote, kao i za poslodavce koji nisu obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na predstavništva stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva te integrativne i zaštitne radionice.

Tko je obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Sukladno odredbi članka 8. stavka 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 152/14 i 39/18) obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, s time da se u ukupan broj zaposlenih ubrajaju i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u Republici Hrvatskoj koji su u radnom odnosu s poslodavcem te obrtnici i druge osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

Međutim, u ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme radi obavljanja sezonskih poslova i koji su temeljem tog ugovora prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje.

Nadalje, u ukupan broj zaposlenih u udruzi osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata, s time da je udruga osoba s invaliditetom dužna dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izjavu o broju zaposlenih osobnih asistenata te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

Ističemo da se iz ukupnog broja zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota izuzimaju radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada. U tom slučaju poslodavac je dužan dostaviti Zavodu izjavu o broju zaposlenih radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada.

Stoga, onaj poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se to treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Radna mjesta s posebnim uvjetima rada za koja je izdana navedena suglasnost izuzet će se od dana predaje zahtjeva Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom određuje se u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Način ispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Poslodavac može ispuniti zakonsku obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom i/ili zamjenskom kvotom na način da:

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok dulji od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok dulji od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost, bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom s time da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju s time da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom s time da se jedna osoba primljena na stručno osposobljavanje priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom,

– daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 30% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

U kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom ubrajaju se isključivo osobe s invaliditetom koje su zaposlene na najmanje 20 sati tjedno i koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18).

Naime, u kvotu za pojedini mjesec ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na zadnji dan u mjesecu. Osobe s invaliditetom koje nisu upisane u navedeni očevidnik poslodavac ne može ubrojiti u navedenu kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

Uvjeti pod kojima poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu

Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno ugovora o obavljanju prakse, ugovora o djelu redovitog studenta, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili ugovora o stipendiranju.

Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu temeljem prethodno navedenih ugovora o poslovnoj suradnji samo pod uvjetom da fizička ili pravna osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, izvršenje obveza iz ugovora nije prepustila podizvoditeljima, osim ako se radi o rezerviranim ugovorima sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Naime, iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor radi ispunjenja zamjenske kvote ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote. Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je ugovor o poslovnoj suradnji dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora, jer se protekom navedenog roka on neće priznati u najavu ispunjenja zamjenske kvote.

Poslodavac je dužan uz ugovor o poslovnoj suradnji radi najave ispunjenja zamjenske kvote dostaviti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, najavu njezina ispunjenja kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

Podnošenje izvješća o ispunjenju ugovornih obveza Zavodu

Obveznik je dužan u roku od osam dana nakon ispunjenja ugovornih obveza temeljem ugovora o poslovnoj suradnji radi ispunjenja zamjenske kvote podnijeti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika, a u slučaju da u ugovoru nije određen rok trajanja, obrazac izvješća mora se podnijeti u roku od osam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno ispunjenje zamjenske kvote.

Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor radi zamjenskog ispunjenja kvote, odnosno učenik, student ili njegov zakonski zastupnik. U slučaju kada službena osoba neposrednim uvidom utvrdi da ugovorna strana nije izvršila u potpunosti ili djelomično ugovorne obveze u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, smatrat će se da nije ispunjena zamjenska kvota.

Također, ako obveznik koji je najavio ispunjenje zamjenske kvote, kvotu ne ispuni u cijelosti, dužan je za svaki mjesec za koji nije ispunio zamjensku kvotu, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Plaćanje novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja

Obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Obveznicima novčane naknade koji obvezu novčane naknade nisu utvrdili i/ili ispunili na način i u rokovima propisanim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, obvezu novčane naknade utvrđuje i iznos novčane naknade zajedno s kamatama obračunava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom rješenjem.

Nagrade za zapošljavanje izvan kvote

Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ona upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a može je ostvariti za razdoblje od najdulje 12 mjeseci kontinuirano za svaku osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

Poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec može podnijeti Zavodu zahtjev za novčanu nagradu najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca. Međutim, pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi, kao i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

Pravo na novčanu nagradu ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

Prijelazne i završne odredbe

Zamjenske kvote koje su najavljene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, priznat će se sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 44/14 i 02/15). Zahtjevi za isplatu nagrada za zapošljavanje osoba s invaliditetom podneseni do dana stupanja na snagu novoga Pravilnika, riješit će se prema odredbama prijašnjeg Pravilnika.

Razdoblje za koje je poslodavac ostvario nagradu za zapošljavanje osobe s invaliditetom prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14 i 2/15) ne uračunava se u razdoblje za koje će poslodavac ostvariti nagradu za zapošljavanje iste osobe s invaliditetom prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 75/18).

Alan Vajda, mag. iur.


Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite